Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van De Wijsheid van het Hart.

1. Inschrijving training, workshop, coaching, behandeling en consulten

De inschrijving voor een training, workshop, behandeling, coaching of een consult is strikt persoonlijk. Aanmeldingen per e-mail of telefoon impliceren uw akkoordverklaring met de algemene voorwaarden de privacy verklaring. De inschrijving voor een training, workshop of lezing is pas definitief na ontvangst van de betaling.

2. Betalingsvoorwaarden

De kosten voor coaching, behandeling of een consult dienen na afloop van een sessie contant te worden voldaan of per faktuur.

3. Aantal inschrijvingen bij training, workshop

Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is De Wijsheid van het Hart gerechtigd om trainingen/workshops door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. In het geval De Wijsheid van het Hart een cursus annuleert, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist(e) worden gerestitueerd.

4. Verzetten afspraken coaching, behandeling en consulten

De Wijsheid van het Hart behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe zijn, een afspraak voor coaching, behandeling of consult te verplaatsen.

5. Annulering van een training

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de training is de deelnemer 10% van de kosten van de training verschuldigd.
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de kosten van de training verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd. De Wijsheid van het Hart biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.

6. Annuleren coaching, consult of een behandeling

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de sessie. Indien een annulering/wijziging niet binnen 2 werkdagen telefonisch of schriftelijk is gemeld, wordt het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

7. Annuleren workshop/lezing

Kosteloos annuleren kan tot één week voorafgaand aan de workshop en/of lezing. Indien een annulering niet binnen deze termijn is gemeld, wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht. De Wijsheid van het Hart biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.

8. Inningskosten

Alle door De Wijsheid van het Hart te maken kosten voor inning van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de client.

9. Copyright en eigendomsrechten van het cursus- en begeleidingsmateriaal

De copyright en eigendomsrechten van het materiaal dat uitgereikt wordt tijdens training, workshops en lezingen rusten bij De Wijsheid van het Hart. Het is verboden om dit materiaal en de geluidsbestanden in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen, ter inzage aan derden te verstrekken en/of te verkopen.

9.1 De aanmelder/deelnemer van een cursus verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het cursusmateriaal en de geluidsbestanden (meditaties).

9.2 De aanmelder/deelnemer verklaart dat het cursusmateriaal enkel wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet doorgegeven wordt aan derden. De aanmelder/deelnemer zal de in Auteursrechten genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.

9.3 Het copyright van titels van cursussen en de inhoud en afbeeldingen, filmpjes en meditaties berust volledig bij De Wijsheid van het Hart. Op alle cursussen en workshops rusten auteursrechten. Niets mag gekopieerd of anderszins gebruikt worden, zowel online als offline.

9.4 De cursussen hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als preventie of behandeling van lichamelijke of psychische problematiek. De cursussen impliceren zelfonderzoek, zelfbewustzijn, visualiseren, meditatie en bewuster leren omgaan met je energie, gedachten en emoties. De deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal De Wijsheid van het Hart niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn. De Wijsheid van het Hart is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade

9.5 De cursussen vereisen dat je op een zelfstandige manier aan de slag gaat met de lessen en dat je wilt leren je eigen innerlijke hulpbronnen aan te spreken. Als je de opdrachten en meditaties zorgvuldig doet en herhaalt zul je veel baat hebben bij de cursussen. Persoonlijke begeleiding via mail of telefoon wordt bij de cursussen niet aangeboden en daar kan dus geen beroep op worden gedaan.

9.6 De prijzen, die op tijdstip van aanmelding op de site vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst. Over de prijs van een cursus kan niet onderhandeld worden.

10. Aansprakelijkheid

De diensten van De Wijsheid van het Hart zijn gericht op resultaat zonder resultaat te garanderen.

10.1 Alle door De Wijsheid van het Hart verrichte diensten worden gedaan naar beste weten en kunnen. Adviezen, behandeling en coaching komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. De Wijsheid van het Hart gaat er van uit dat de inlichtingen die de cliënt over zichzelf verstrekt op waarheid berusten. De cliënt – of zijn/haar ouders/voogd bij minderjarigheid – is gedurende het traject en daarna zelf verantwoordelijk voor alle keuzes en beslissingen. De adviezen, coaching en behandeling door De Wijsheid van het Hart berusten of zelfreflectie, zelfonderzoek, bewust en mindful omgaan met situaties en uitdagingen en vervangen nooit de diagnose van een (huis)arts of specialist. De cliënt draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal De Wijsheid van het Hart niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn. De Wijsheid van het Hart is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

You're inn!