Algemene Voorwaarden

 

Inschrijving training, workshop, behandeling of begeleiding

De inschrijving voor een training, workshop, behandeling, begeleiding of een consult is strikt persoonlijk. Aanmeldingen per e-mail, website of telefoon impliceren uw akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor begeleiding, behandeling of een consult dienen na afloop van een sessie contant te worden voldaan.

Aantal inschrijvingen bij training/workshop

Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is De Wijsheid van het Hart gerechtigd om trainingen/workshops door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. In het geval De Wijsheid van het Hart een cursus annuleert, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist(e) worden gerestitueerd.

Afspraken begeleiding, behandeling en consulten

De Wijsheid van het Hart behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe zijn, een afspraak voor begeleiding of consult te verplaatsen.

Annulering van een training

Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Tot 2 maanden voor aanvang van de training is de deelnemer 10% van de kosten van de training verschuldigd.
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is de deelnemer 25% van de kosten van de training verschuldigd.
  • Bij annulering korter dan 1 maand is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.
  • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training is de deelnemer de volledige kosten verschuldigd. De Wijsheid van het Hart biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.
Annuleren/wijziging begeleiding, consult of een behandeling

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de sessie. Indien een annulering/wijziging niet binnen 2 werkdagen telefonisch is gemeld, wordt het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Annuleren workshop/lezing

Kosteloos annuleren kan tot één week voorafgaand aan de workshop en/of lezing. Indien een annulering niet binnen deze termijn is gemeld, wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht. De Wijsheid van het Hart biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.

Inningskosten

Alle door De Wijsheid van het Hart te maken kosten voor inning van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de client.

Copyright en eigendomsrechten van het cursus- en begeleidingsmateriaal

De copyright en eigendomsrechten van het materiaal dat uitgereikt wordt tijdens training, workshops en lezingen rust bij De Wijsheid van het Hart. Het is verboden om dit materiaal en de geluidsbestanden in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen, ter inzage aan derden te verstrekken en/of te verkopen.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van De Wijsheid van het Hart is gericht op resultaat zonder resultaat te garanderen.

Alle door De Wijsheid van het Hart verrichte diensten worden gedaan naar beste weten en kunnen. Diagnose, adviezen, behandeling en coaching komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. De Wijsheid van het Hart gaat er van uit dat de inlichtingen die de cliënt over zichzelf verstrekt op waarheid berusten. De cliënt – of zijn/haar ouders/voogd bij minderjarigheid – is gedurende het traject en daarna zelf verantwoordelijk voor alle keuzes en beslissingen. De Wijsheid van het Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waaronder begrepen gevolgschade ontstaan door of ten gevolge van diagnose, adviezen, behandeling, coaching of overige dienstverlening.